Okimânâhk Ayimihâwi Kiskinwahamâtowikamik Mâmawohkamâtowak Kiskinwahamawâkanak Ta-Kî-Natotam Âniskoscikêwin Isko Kisê-Pîsim 13, 2023

Okimânâhk Ayimihâwi Kiskinwahamâtowikamik Mâmawohkamâtowak Kiskinwahamawâkanak Ta-Kî-Natotam Âniskoscikêwin Isko Kisê-Pîsim 13, 2023

by pmnationtalk on July 14, 2022485 Views

OKIMÂNÂHK AYIMIHÂWI KISKINWAHAMÂTOWIKAMIK MÂMAWOHKAMÂTOWAK KISKINWAHAMAWÂKANAK TA-KÎ-NATOTAM ÂNISKOSCIKÊWIN ISKO KISÊ-PÎSIM 13, 2023

Mâmawohkamâtowak Kiskinwahamawâkanak ka-natawêyihtahkik awasimê ispayiwin ta-kêsihtacik onatotamâkêwina ta-kî-natotam âniskoscikêwin pâsci nikotwâsik pîsim

Ohpahowi-Pîsim 14, 2022 – Mâmawohkamâtowak Kiskinwahamawâkanak êka ta-kêsihtacik onatotamâkêwin kiki Okimânâhk Ayimihâwi Kiskinwahamâtowikamik Mâmawohkamâtowak Itasiwêwin Nahêyihtowin pâmwayês Ohpahowi-Pîsim 13, 2022, ta-kî-itisaham Âniskoscikêwin Natotamawin Masinahikan, pakitinikâtêw awasimê nikotwâsik pîsim ohci pônipayiwin isko Kisê-Pîsim 13, 2023. Âniskoscikêwin Natotamawin Masinahikana ihtakonwa ita website indiandayschools.com,  mîna ta-kî-itisahikâtêw isi Natotamâkêwina Opaminikêw mwêstas Ohpahowi-Pîsim 13, 2022.

“Kiyâm ata sîtoskâkêwina ka-ihtakohkik, nisitawêyinênân atiht Mâmawohkamâtowak Kiskinwahamawâkanak ta-kî-miskamasow mawinêskâkêwin isi natotamâkêwina paminikêwin (âsônê, tipêyihcikêwin natotamâkêwina ohci) mîna ahpô êka kaskihtaw ta-itisaha natotamâkêwin pâmwayês pônipayiwin. Piyasêyimowin itowahk ispayinâniwan, ôma Nahêyihtowin Tipêyimowin pakitinam awasimê nikotwâsik pîsim âniskoscikêwin iskoyikohk ta-kêsihtahk natotamâkêwina isko Kisê-Pîsim 13, 2023.” itwêw Cam Cameron, Mâmawohkamâtowak Nîsohkamâkêw onîkânêw kiki Okimânâhk Ayimihâwi Kiskinwahamâtowikamik Pihkohtâwin.

Âniskoscikêwin Natotamawina namôy kêsâc pakitinikêw mâka pisiskêyihtamowina ohci mwêtas ispîhk ka-wâpahcikâtêk ohci Itasiwêwin Opaminikêwak. Natotamâkêwak ka-natonahkik ôma âniskoscikêwin piko ta-wîhtahkik tânêhki êka ka-kêsihtacik onatotamâkêwin pâmwayês Ohpahowi-Pîsim 13, 2022 pônipayiwin.

”Ata nisîhkimânanik ayisiyiniwak ka-natawêyihtahkik sîtoskâkêwin ta-pîkiskwêcik asici Mâmawohkamâtowak Nîsohkamâkêw mayaw ka-kêsihtacik onatotamâkêwina pâmwayês pônipayiwin, ôta niayânân ta-wîcihiwêwiyahk, êka kîkway tipahikêwin, mêkwâc âniskoscikêwin iskoyikohk”, itwêw Cameron.

Anohc ohci, ayiwâk 150,000 Natotamâkêwin Masinahikana kî-itisahikâtêwa asici Opaminikêw, kiko ayiwâkiskam kihciwê oyakihcikêwin ohci 120,000 isko 140,000 natotamâkêwina.

Wiyasiwêwinohk-pakitêyihtamowin Nahêyihtowin Tipêyimowin itastâw Kisê-Pîsim 13, 2023 êwako iskwêyanihk pakitêyimowin paminikêwin. Awa Opaminikêw namôya ta-kî-otinam Natotamâkêwin Masinahikana mwêstas eêako kîsikaw.

Sîtoskâkêwina ihtakonwa kiki Mâmawohkamâtowak Kiskinwahamawâkanak

Mâmawohkamâtowak Nîsohkamâkêw sîtoskâwêw Mâmawohkamâtowak Kiskinwahamawâkanak misakâmê ôma Natotamâkêwina Paminikêwin. Ayisiyiniwak ta-kî-otihtikow oyaswâcikewin sîtoskâkêwin mîna wîcihiwêwin ta-sâkaskintahahk Onatotamâkêwin Masinahikana ta-sêwêpicikêcik ôta Gowling WLG atoskêwîkamik ita 1-844-539-3815 ahpô masinhikêtâkan masinahikan itisahamowin dayschools@gowlingwlg.com.

Mâmitonêyihcikêwin maskawâtisiwin kakêskimiwêwin êkwa ayimihowin sîtoskâkêwin ihtakon kiki Mâmawohkamâtowak Kiskinwahamawâkanak kapê-ayi, têpakohp kîsikaw pêyak ispayin sâpô Pakosêyimowin kiki Miyw-âyâwin Wîcihiwêwin Sêwêpicikan. Pîkiskwâtik Pakosêyimowin kiki Miyw-âyâwin ita 1-855-242-3310 ahpô sâpô cikâstêpayicikanisihk masinahikan ayamiwin hopeforwellness.ca. Kakêskimiwêwin êwako ihtakon isi Akayâsîmowin, Mistikôsîmowin, Nêhiyawêwin, Ocipwêwin êkwa Akayâsîmowin, ispîhk ka-natotamakihk.

Wîhtamâkêwin Kâhcitinatowin:
Neetisha Seenundun
416-543-5251
Nseenundun@argylepr.com


ᓄᓇᖃᖅᖄᖅᓯᒪᔪᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖃᖅᑕᖅᑐᒥᓃᑦ ᐅᓪᓗᐃᓐᓇᒃᑯᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓕᐅᕈᓐᓇᓕᖅᑐᑦ ᐅᐃᒍᓕᖅᑕᐅᖁᓗᒍ ᐃᓱᓕᑉᕕᑦᓴᖓ ᑎᑭᒐᓱᐊᕐᓂᖓᓂ ᔭᓐᓄᐊᕆ 13, 2023

ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᐊᕈᔾᔨᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᓚᐅᔪᑦ ᐱᕕᑦᓴᖃᒃᑲᓐᓂᕆᐊᓖᑦ ᑐᓂᓯᓂᕐᒧᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᒥᓐᓂ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᒍᒪᓂᕐᒧᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓕᐅᕈᓐᓇᓕᖅᑐᑦ ᐅᐃᒍᓕᖅᑕᐅᖁᓗᒍ ᑕᖅᑮᑦ ᐱᖓᓲᔪᖅᑐᑦ ᐊᑐᕐᓂᖏᓐᓂ

ᔪᓚᐃ 14, 2022 – ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᐊᕈᔾᔨᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᓚᐅᔪᑦ ᑐᓂᓯᒍᓐᓇᖅᓯᒪᙱᑦᑐᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᒥᓐᓄ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᐃᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖃᖅᑕᖅᑐᕕᓂᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒥ ᐃᓱᓕᑉᕕᑦᓴᖓᓂ ᔪᓚᐃ 13, 2022, ᑐᓂᓯᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᐃᒍᓕᖅᑕᐅᖁᔨᒍᑎᒥᒃ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᒥᒃ ᑕᑕᑎᖅᓯᒪᔪᒥᒃ, ᐅᐃᒍᓕᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖁᓗᒍ ᑕᖅᑭᓂᑦ ᐱᖓᓲᔪᖅᑐᓂᑦ ᐃᓱᓕᑉᕕᑦᓴᖃᓕᕐᓗᓂ ᔭᓐᓄᐊᕆ 13, 2023. ᐅᐃᒍᓕᖅᑕᐅᖁᔨᓂᕐᒧᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᒥ ᑕᑕᑎᒐᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᖅ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖓᓂ indiandayschools.com,  ᑐᓂᔭᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑎᓪᓗ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓄᑦ ᐊᓪᓚᑦᑎᒧᑦ ᖄᖏᖅᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᔪᓚᐃ 13, 2022.

“ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒋᐊᕈᑎᓂ, ᐅᔾᔨᕈᓱᑉᐳᒍᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᐊᕈᔾᔨᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᐅᔪᑦ ᐱᔭᕆᐊᑐᑦᓴᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᐊᑐᐊᒐᖓᓂ (ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ, ᐃᓅᒍᓐᓃᖅᓯᒪᓕᖅᑐᓅᖓᔪᓂ) ᑐᓂᓯᒍᓐᓇᙱᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᒥᓐᓂ ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ ᐃᓱᓕᑉᕕᑦᓴᖓᑕ.  ᓂᕆᐅᒋᔭᖃᕐᓂᒃᑯᑦ ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂ, ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᐊᕈᔾᔨᓯᒪᓂᒃᑯᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎ ᐱᕕᑦᓴᖃᖅᑎᑦᓯᔪᖅ ᑕᖅᑭᓂᑦ ᐱᖓᓲᔪᖅᑐᓂᑦ ᐅᐃᒍᓕᖅᑕᐅᒍᓐᓇᕐᓗᓂ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓕᐅᕐᓂᖅ ᑎᑭᒐᓱᐊᕐᓂᖓᓂ ᔭᓐᓄᐊᕆ 13, 2023.” ᐅᖃᖅᑐᖅ ᑳᒻ ᑳᒧᕋᓐ (Cam Cameron), ᑲᑐᔾᔨᔪᓄᑦ ᓴᐳᓐᓂᐊᖅᑎᓂ ᓯᕗᓕᖅᑎ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᐃᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖏᓐᓅᖓᔪᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ.

ᐅᐃᒍᓕᖅᑕᐅᖁᔨᓂᕐᒧᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑏᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᑦᓴᐅᑎᒋᕙᙱᑦᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂᓕ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᕙᑦᑐᑦ ᐃᒻᒥᒃᑰᖓᑎᓪᓗᒋᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓄᑦ. ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓕᐅᖅᑐᑦ ᐅᐃᒍᓕᖅᑕᐅᖁᔨᓂᕐᒥ ᓇᓗᓇᐃᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᔾᔪᑎᖓᓂᒃ ᑐᓂᓯᒍᓐᓇᖅᓯᓯᒪᙱᓂᖓᑕ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᒥᓂ ᖄᖏᖅᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᔪᓚᐃ 13, 2022 ᐃᓱᓕᑉᕕᑦᓴᖓ.

“ᑲᔪᖏᖅᑐᖅᐃᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᑕ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒋᐊᓕᓐᓂᑦ ᐅᖄᓚᑦᓴᐅᑎᒋᖁᓪᓗᒋᑦ ᑲᑐᔾᔨᔪᓄᑦ ᓴᐳᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐱᕕᑦᓴᖃᑦᑕᑐᐊᓕᕈᑎᑦ ᑐᓂᓯᖁᓪᓗᒋᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᒥᓐᓂ ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ ᐃᓱᓕᑉᕕᑦᓴᖓᑕ, ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᓐᓇᖅᑯᒍᑦ ᐃᑲᔪᕆᐊᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᒥ, ᐊᑐᕐᓂᖓᓂ ᐅᐃᒍᓕᖅᑕᐅᓂᖓ”, ᐅᖃᖅᑐᖅ ᑳᒧᕋᓐ (Cameron).

ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ, ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᑦ 150,000 ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᐊᓪᓚᑦᑎᒧᑦ, ᖄᖏᐅᑎᓪᓗᓂ ᓯᓚᑎᖏᓐᓃᖔᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᒥᑦᓴᐅᓵᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂ ᐊᑯᓐᓂᖏᓐᓃᒋᐊᖏᑦ 120,000ᓗ 140,000ᓗ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓕᐅᖅᑐᑦᓴᑦ.

ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑯᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎ ᐃᓱᓕᑉᕕᑦᓴᖃᖅᑐᖅ ᔭᓐᓄᐊᕆ 13, 2023 ᑐᓂᓯᒍᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᒥ. ᐊᓪᓚᑦᑎ ᐱᒍᓐᓇᕈᓐᓃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓂᒃ ᖄᖏᖅᓯᒪᓕᖅᐸᑦ ᑖᓐᓇ ᐅᓪᓗᖓ.

ᐃᑲᔫᑎᑦᓴᐃᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᐊᕈᔾᔨᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᐅᔪᓄᑦ.

ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᐊᕈᔾᔨᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᓴᐳᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐃᑲᔪᖅᐸᑦᑐᑦ ᐃᓚᐅᔪᓂᑦ ᐊᑐᕐᓂᓕᒫᖓᓂ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓕᕐᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖓ. ᐃᒻᒥᒃᑰᖅᑐᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒋᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᑕᑕᑎᕆᓂᒃᑯᓪᓗ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᒥᓐᓂ ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ ᒐᐅᓕᖕᑯᓐᓄᑦ Gowling WLG ᐅᖄᓚᕕᖓᓐᓄᑦ ᐅᕗᖓ 1-844-539-3815 ᑎᑎᕋᕐᕕᖃᕐᓗᑎᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᕐᒌᕐᓈᖅᑕᐅᑎᒃᑯᑦ ᐅᕗᖓ dayschools@gowlingwlg.com.

ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᑲᓄᐃᙱᑦᓯᐊᕆᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᓕᕆᔭᐅᓂᖅ ᖁᐊᖅᓵᖅᓯᒪᔪᓄᓪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒋᐊᕐᕖᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᑲᑐᔾᔨᔪᓄᑦ ᐃᓚᐅᔪᓄᑦ 24 ᐃᑲᕐᕋᐃᑦ ᐅᓪᓗᑕᒫᑦ, 7 ᐅᓪᓗᐃᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᑕᒫᑦ ᓂᕆᐅᓐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᓯᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᖄᓚᕕᖓᒍᑦ. ᑐᓴᕆᐊᕐᕕᖃᕆᑦ ᓂᕆᐅᓐᓂᕐᒧᑦ ᑲᓄᐃᙱᑦᓯᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᕙᓂ 1-855-242-3310 ᐅᑉᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᕋᖃᑦᑕᐅᑎᕕᒋᓗᒋᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᐅᕙᓂ hopeforwellness.ca.  ᐃᓄᓕᕆᔭᐅᓂᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᖅ ᑲᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ, ᑯᕇᑎᑐᑦ, ᐅᔨᑉᕗᐃᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᑐᑦᓯᕋᖅᑕᐅᒍᑎᑦ.

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᓄᑦ ᑐᓴᕆᐊᕐᕕᑦᓴᖅ:
ᓃᑎᓴ ᓯᓇᓐᑕᓐ Neetisha Seenundun
416-543-5251
Nseenundun@argylepr.com


DËNË DEDLINË ËDIRI NIH K’Ë NADÉ DZINË SËKUI HONËLTËN KOĘ̈ NAGHĮDÉ JANUARY 13, 2023 HOTS’ËN ËRIHTŁ’IS DĄŁCHUDH HORËLĮ DÉ YËKA ËRËTŁ’IS HOɁĄ.

Dzinë t’ayı hadǫnëłtanıs ëłu hoɁą́sı dzınë donëltu ërıtł’ıs dąłchudh há horëlı̨ dé, ëłk’ëtaghë sa k’ëyaghë hots’ën bëba hoɁą ëłu yası ttha horëlı̨ dé ërıtł’ıs sele há.

July 14, 2022 – Dzinë t’ayı hadǫnëłtanıs ërıtł’ıs sele haduwë dé Dënë Dedlınë  Ëdırı Nıh K’ë Nade Sëkuı Honëltën Koę̈ Naghı̨dé ĮłaghëɁąsë dënë bëba t’ąt’ı nëyatı bası, ëdırı July 13, 2022 ts’ën tth’u, ëłu yası ttha horëlı̨ dé ëłk’ëtaghë sa k’ëyaghë hots’ën bëba hoɁą ërıtł’ıs sele há, Ërıtl’ıs HoɁąsı Hots’ëke dąłchudh hoɁą, t’ahu bëlą hots’ën January 13, 2023 hots’ën.   Ërıtl’ıs HoɁąsı Hots’ëke selye tsątsanë bënı hųlı̨ k’ë indiandayschools.com k’ë ërıtł’ıs hulı̨, ëyı chú ërıtł’ıs dąlchudh hoɁą huto Ërıhtł’ıs Hoghëłnı Dënë bëts’ën July 13, 2022 hodhır tł’ąghı́.

“Ëdırı ëts’ëdı hëł dëkolú, bënırıdı́ Dzinë t’ayı hadǫnëłtanıs dënë, ërıtł’ıs selye horëna ląt’ë (t’ahí bëts’ën norę̈ltth’ı dalı̨) ëyı chú ërıtł’ıs dąłchudh walılë hutó bëlą hılë tth’u.  Ëyı t’anodhı bët’a, Bëghą Senųt’ą ëłk’ëtaghë sa hoɁąsı hots’ën ërıtł’ıs dąlchudh há hoɁą January 13, 2023 hots’ën.” Cam Cameron hadı hú, Dënë ha Yałtı Dënë Dedlınë  Ëdırı Nıh K’ë Nade Sëkuı Honëltën Koę̈ Hodle há ëghëlana dënë.

HoɁąsı nëghǫt’a dëdanë hą snı̨ hılë, t’ąnëłt’ë ërıtł’ıs dąlyásı bası ëyı nét’ı̨ hułdu há, Hą Snı̨ Dënë Ëła Dëłtth’ısı bëgharı. T’ahı ërıtł’ıs sedalesı t’ątıɁa ëłu yası ttha horëkesı kodı hoɁą, ëyı hëł t’ąt’ıɁa July 13, 2022  bëlą ts’ën tth’u ërıtł’ıs danıłchudh haduwesı.

“T’ahı dënë bëts’ëdı dorëlı̨sı Dënë ha Yałtı ts’ën nayołtı dëdanë ërıtł’ıs dąłchudh hádé t’ahu bëłą ts’ën tth’u, Cameron hadı hú, nën naghıłnı hılëɁa ëts’ëdı hoɁą t’ahu ërıtł’ıs dąlchudh hanëdhë narët’ası bası.

Duhu hots’ën 150, 000 Ërıtł’ıs dąlyá Ërıtł’ıs koę̈ ts’ën, ëyı hoɁąsı t’ahı taghë-ëła dëłtth’ı t’adanıdhën bëɁąsı, 120, 000 hots’ı̨ 140, 000 huk’ë danıdhën nısı.

Nëyatı koę̈ – hą hënı Bëghą Senųt’ą January 13, 2023 t’anądé ërıtł’ıs dąlchudh há.  Ërıtł’ıs koę̈ t’ahu bëla hudhır dé, ërıtł’ıs dąlchudhı hılchúlë.

Ëts’ëdı hoɁą Dzinë tayı hadǫnëłtanıs bëbá.

Dënë ha Yałtı ëts’ënı Dzinë t’ayı hadǫnëłtanıs tth’ı  Dënë thę̈në bëts’ëdı hoɁą dënë ha yałtı dënë bëts’ı̨ nałnıhılëɁa, Dzınë Sëkuı Honëltën Koę̈ ts’ı̨ Ërıhtł’ıs selı̨ tth’ı basë, ëdırı ts’ën nayałtıdé Gowlıng WLG 1-844-539-3815 ts’ën ëyı hılëdé tsątsąnë bënı̨ hųlı̨ k’ë dayschools@gowlingwlg.com. k’ë.

Dënë bënı hëtıë ts’ënaghë bëghą yatı chú dëdąnë ëts’ëdı basë hųlı̨ ëdırı bëts’ën Hok’ënadhır nónë́na ts’ën dı̨ghë sa ërıhtł’ıs dzınë dǫnëlt’u, łasdı̨ dzınë k’ë tth’ı hots’ën Hëtıë Ts’anaghë Bëbasë Nayetı Ts’ën. Hëtıë Ts’anaghë Bëbasë bëts’ën nayaghułtı 1-855-242-3310 ts’ën ëyı hılëdé tsątsąnë bënı̨ hųlı̨ k’ë yatı hopeforwellness.ca. Dënë hëł yatı ëdırı yatıɁa Tahot’ı̨në, Bąla, Ëna, Ojıbway chú Inuktıtut, hots’ëké hułdų.

Bëgharı k’oją tsątsanë bënı hųłı, ërıhtł’ıs Bëts’ën Nayetı ha:
Neetisha Seenundun
416-543-5251
Nseenundun@argylepr.com


Kanata L’nue’l Na’kwekewe’l Kina’matnewo’kuo’ml wenik ta’n wiaqpultijik mesikesimk kisi-ankui-kwiluttaq  na’kwekl mi’soqo Punamujuiku’s 13, 2023 kaqi-piskwakitmnew wtui’katinual.

Wenik ta’n wiaqpultijik mesikesimk ankui-iknmujik asukom tepknusetk wji-piskwakitmnew kwilutaqnmual.

Peskewiku’s 14, 2022 – Wenik ta’n wiaqpultijik mesikesimk alme’si piskwa’tu’tij kwilutmumk apankituksimk wjit Kanata L’nue’l Na’kwekewe’l Kina’matnewo’kuo’ml Mesikesimk ke’sk mna’q Peskewiku’s 13, 2022, kis-piskwa’taq wi’katikn kwilutmnew ankui-iknmuksinew asukom tepknusetk mi’soqo  Punamujuiku’s 13, 2023 kaqi-kisa’taqatinew. Wi’katikn ankui-kwilutmumk kaqi-kisa’tekemk etekl kompu’tl-iktuk lien indiandayschools.com, aqq kis-piskwa’tuaten Nujo’tk Tel-juku’aqmimk kis-pmiaq Peskewiku’s 13, 2022.

“Tlia’j na etek apoqnmasuti, keknuite’tmek eykik naspultijik mesikesimk metua’lukwi’tij kwilutmnew apankituksimk (api’s wjit wenik ki’s nepu’tisni’k) aqq alme’si piskwakitmi’tij kwilutaqn ke’sk mu kepjoqa’sinuk tel-kwilutekemk. Nikanite’tasik na telitpiaq koqoey, Kisa’matimk Kwilutmumk Apankituksimk ankua’tu’tij asukom tepknusetk kis-piskwakitasiktn kwilutaqnn mi’soqo Punamujuiku’s 13, 2023.” Na teluet Cam Cameron, Nikanpukuit Nujinsitmalsewa’tite’wk wjit Mesikesimk Kanata L’nue’l Na’kwekewe’l Kina’matnewo’kuo’ml.

Mu skimtuk ta’n pasik wen mesnmuk kwilutmumk kaqi-kisa’tekemk amujpa e’tasiw kwilutaqnn menaqaj iloqaptasikl ne’wt kisi-iloqaptmi’tij Mawaknutma’tijik wjit Ta’n Wenik Ankui- iknmuaten Na’kwekl Piskwa’kitmnew Wtui’katiknual. Ta’n wen kwilutk ankui-iknmuksin na’kwekl piskwa’kitmn kwilutaqn amujpa ekinua’teket koqoey wjit mu kis-piskwa’tuk ke’sk mna’q kepjoqa’sinukek  Peskewiku’s 13, 2022.

“Tlia’j na menuekeyekik wenik nuta’tij apoqnmasuti kinua’tuanew Nikanpukuit Nujinsitmalsewa’tite’wk wjit Mesikesimk teli-nqasayiw ke’sk mu kepjoqa’sinuk kwilutaqn, me’ i’mu’titesnen apoqnmuanen aqq ma’ ksika’takuk apoqnmasuti teli-pkijiaq ankua’tasik” teluet Cameron.

Mi’soqo nike’, piamiw 150,000 kwilutaqne’l wi’katikn piskwakitmutl Nujo’tk Mesikesimk, ajelkl aqq ta’n etlite’tasikip  120,000 mi’soqo 140,000 te’sikl msnten.

Ilsutekemkewey wejiaq Kisa’matimk Kwilutmumk Apankituksimk ki’s-sapa’tu’tij Punamujuiku’s 13, 2023 we’kwa’tew tel-piskwa’tumkl kwilutaqnn. Nujo’tk Mesikesimk ma’ kisi-wsuo’tukl kwilutaqnn kis-pmiaq na na’kwek.

Apoqnmasuti etek wjit Mesikesultijik

Nujinsitmalsewa’tite’wk wjit Mesikesimk apoqnmua’titaq mesikesultilijik telipkijiaq Kwilutekemk. Etasiw wen ma’ ksika’takuk apoqnmasuti aqq apoqnmuaten elukwatk Kwilutaqney Wi’katikn pasik  nuta’q mattaqa’tekewan Gowling WLG – 1-844-539-3815 kisna kompu’tl-iktuk wi’kikewan dayschools@gowlingwlg.com.

Newtiskiskik aqq te’sikiskikl eymu’tijik wenik apoqnmua’tijik elmiaq metue’k telita’simk kisna ewlita’simk wjit wenik naspultijik mesikesimk pasik elien Hope for Wellness Help Line. Mattaqa’tekew Hope for Wellness –  1-855-242-3310 kisna kompu’tl-iktuk wi’kikew hopeforwellness.ca. tlewistunew na’tuen. Kis-kwilutmn apoqnmasuti etek Aklasie’w-iktuk, Wenuj-iktuk, Cree-iktuk, Ojibway-iktuk aqq Inuktitut-iktuk.

Aknutmaqney Nujo’tk:
Neetisha Seenundun
416-543-5251
Nseenundun@argylepr.com


GICHI GIMAA ANISHINAABE GABE-GIIZHIG GIKINOO AMAADIIWIIGWAAM MAAMOWI YAANG WAAJII-EJIG ADAA GAGWEDWENAA-AA OWI AWII GIIKINIGAADEMIGAG APIINISH MANIDOO-GIIZIS 13, 2023

Maamowi Yaang Waajii-ejig meneziwaad aanke minik awii niindaawewaad ado gagwedwewiniwaa adaa gagwedwewog giikinigaademigag ani aanke nigodiwaasiwi giizis

Miin-giizis 14, 2022 – Maamowi Yaange Waajii-ejig gaawii agaa gashkitosiwaad awii niindaawewaad gagwedwewin owi Gichi Gimaa Anishinaabe Gabe-giizhig Gikinoo Amaadiiwiigwaam Maamowi Yaang Waajii-ejig Dikonigewin Giizhiikigaadeg jibwaa Miin-giizis 13, 2022, adaa niindaawenaa-aa  Giikinigaademigag Gagwedwewin Moshkinebiigan, miigwemigag aanke nigodwaasiwi giizis owi ekwaasemigag apiinish Manidoo-giizis 13, 2023. Giikinigaademigag Gagwedwewin Moshkinebiiganan temigadoon owi waasamo asabi biiwaabikoons odi indiandayschools.com,  miinwaa adaa niindaawem owa Naagaanziitang Gagwedwewin shkwaa Miin-giizis 13, 2022.

“Boochigo temigag aasgaawitaagewinan, ndo nisidiwendaanaa aanin Maamowi Yaang Waajii-ejig gnimaa adaa makaanaa-aa owi gagwedwewin zhichigewin maanendaagwod (memdage gwa, agaa nibod gagwedwewinan) miinwaa gnimaa gaawii adaa gashkitosiinaa-aa awii niindaawewaad gagwedwewin jibwaa ekwaasemigag. Dinenjigaademigag awii zhiwebak, owi Giizhiikigaadeg Dibamaadiwin Bezhigwendamowin miigwemigad nigodwaasiwi giizis giikinigaademigad minik awii niindaaweng gagwedwewinan apiinish Manidoo-giizis 13, 2023” akida Cam Cameron, Maamowi Yaang Giigidonini naagaanzid owi Gichi Gimaa Anishinaabek Gabe Giizhig Gikino Amaadiigamig Maajiishkaachigaadeg.

Giikinigaademigag gagwedwewinan gaawii bigidinigaadesino baabigwaadam dash owi bebezhig gagwedwewinan shkwaa aanji ginowaabmjigaademigag owi Eta gwa Gaawiin Anookiijig. Gegedwejig nendowendamowaad maanda giikinigaademigag aabdeg ada waawiindaanaa-aa owi onji gaawii agaa gashkitosiwaad awii niindaawe-aad gagwedwewin jibwaa Miin-giizis 13, 2022  ekwaasemigag.

“Aanawi gwa ndo giikimaanaanig bemaadizijig meneziwaad aasgaabiwitaagewin awii ginonaa-aad Maamowi Yaang Giigidonini wewiib gwa epiichi gashkitowaad awii niindaawewaad ado gagwedwewiniwaan jibwaa ekwaasemigag, ndo ayaami awii naadmaage-aang, wenpash gwa, epiichi temigag giikinigaademigag apii” akida Camerson.

Apiinish nongo, woshme gwa 150,000 Gagwedwe Moshkinebiiganan agii niindaawen owa Naagaanziitang, woshme yaawong owa nisiwi yaawid megwaach ado dabagindaasowin 120,000 apiinish 140,000 gagwedwewinan.

Owi Dibaakinige Gamig agii minwaabmdaan Giizhiikigaadeg Dibamaadiwin Bezhigwendamowin waawiinjigaadeg Manidoo-giizis 13, 2023 aawong ekwaasemigag owi niindaaweng zhichigewin. Owa Naagaanziitang gaawii ada gashkitosiin awii daapinang Gagwedwe Moshkinebiiganan shkwaasemigag owi giizhigad.

Aasgaabiwitaagewinan temgad gewe Maamowi Yaang Waanjii-ejig

Maamowi Yaang Giigidotamaagenini aasgaabiwitowaa-aan Maamowi Yaang Waajii-ejig zhiwe owi Gagwedwewin Zhichigewin. Bemaadizijig adaa debinaanaa-aa wenpash onashowe aasgaabiwitaagewin miinwaa naadamaagewin awii moshkinebiimowaad ado Gagwedwe Moshkinebiiganan giigidowaad odi Gowling WLG giigido biiwaabikons nakwetaage gamig odi 1-844-539-3815 maage waasamo biiwaabikons zhibiigan dayschools@gowlingwlg.com.

Inendamowin mina yaawin ginondiwin miinwaa niizaanag aasgaabiwitaagewin temigad gewe Maamowi Yaang Gegwedgejig 24 dibagiisiwaan ensa giizhigag, 7 giizhigadoon ensa nigo namegiizhigag zhiwe Hope for Wellness Help Line. Giigidan Hope for Wellness odi 1-855-242-3310 maage ado waasamo biiwaabikonsing nibwaachiding odi hopeforwellness.ca. Ginondiwin temigad Zhaagnaashiimiwin, Wemtigozhiimiwin, Omashkiigoomowin, Ojibwe miinwaa Inuktitut, apii gagwedweng.

Media Contact:
Neetisha Seenundun
416-543-5251
Nseenundun@argylepr.com

Send To Friend Email Print Story

Comments are closed.

NationTalk Partners & Sponsors Learn More

CLOSE
CLOSE